Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Nibe Biawar Sp z o.o. Jana Pawła II 15-704 Białystok. Składając aplikację zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Nibe-Biawar Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, wysyłając mail na adres rodo@biawar.com.pl.

2. W razie pytań dotyczących danych osobowych proszę kierować zapytania na adres: rodo@biawar.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

4. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, w tym dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając do nas CV. Jeśli w CV znajdują się dane wrażliwe tj. stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (np. głos, odciski palców, grupę krwi), dane dotyczące orientacji seksualnej – zostaje ono niezwłocznie usunięte z naszej bazy

5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/a Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych.

6. Posiada Pan Pani prawodo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pana/Pani wycofać wysyłając mail na adres rodo@biawar.com.pl

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargido Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;9.

8. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (z zastrzeżeniem. pkt. 9 ), a gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.

9. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

10. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcami Pan/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub dostawcy usług zaopatrujących Nibe-Biawar sp z o.o.  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Dane osobowe nie będą profilowane.

duży trójkąt

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego dystrybutora

Mapa dystrybutorów

trójkąt
słuchawki słuchawki białe

Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem

> Dystrybutorzy
miejsce docelowe miejsce docelowe białe

Sprawdź nasze aktualne nowości i promocje

> Aktualności
informacje informacje ikona biała

Sprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta

> Znajdź serwisanta
ikona poczta biała ikona poczta

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

> Kontakt