Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Referencje

 
 

Masz pytanie?

Jeśli masz pytania czy wątpliwości,
prosimy pisać lub dzwonić

 

E-mail
marketing@biawar.com.pl

Infolinia
0 801 003 066

1.        Nibe - Biawar Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych kolektorów słonecznych HEVELIUS WUNDER CLS 2108, HEVELIUS WUNDER ALS 2512, NIBE SOLAR FP 215 P, HEVELIUS SCM, oraz pozostałych elementów zestawów pod warunkiem, iż

 • są zainstalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji podanymi poniżej
 • są uruchamiane, instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do obsługi instalacji solarnych,
 • są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Nibe - Biawar  (aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.biawar.com.pl)

2.        Gwarancja obejmuje wady produktu, które ujawnione zostaną w okresie :

 • kolektory HEVELIUS WUNDER CLS 2108 10 lat od daty zakupu,
 • kolektory HEVELIUS WUNDER ALS 2512 10 lat od daty zakupu,
 • kolektory NIBE Solar FP 215 P 5 lat od daty zakupu,
 • kolektory HEVELIUS SCM 5 lat od daty zakupu,
 • pozostałe elementy zestawu zgodnie z indywidualnymi warunkami gwarancji.
   

3.        Warunkiem obowiązywania gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej przez osoby do tego uprawnione oraz odesłanie prawidłowo wypełnionego protokołu uruchomienia zawartego w karcie gwarancyjnej nie później niż w terminie 14 dni od daty uruchomienia. Protokół uruchomienia powinien zostać czytelnie i w całości wypełniony przez osobę wykonującą instalację. 
 

4.        Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.
 

5.        Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami dla tego typu urządzeń, niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi a także niezgodnie z Ogólnymi Zasadami  wyszczególnionymi w pkt. 6 niniejszej gwarancji;
 • uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osób trzecich;
 • produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnej naprawie, uruchomieniu, zmianach konstrukcyjnych;
 • uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;
 • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu;
 • niewłaściwej pracy urządzenia wynikającej z błędnie dobranych parametrów instalacji, ustawień sterownika, niewłaściwego odpowietrzenia układu
 • elementów zużytych w sposób naturalny zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem produktu
 • czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą płatną.)
   

6.        Ogólne zasady użytkowania i konserwacjiKolektory należy użytkować zgodnie z wytycznymi producenta i ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania tego typu wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków opisanych poniżej:

 • kolektory powinny być zainstalowane w kierunku południowym, dopuszcza się odchylenie od kierunku południowego 15°;
 • kolektory powinny być zainstalowane pod kątem 45°, dopuszcza się odchylenie 15°;
 • do momentu napełnienia instalacji, w celu ochrony przed nadmiernym przegrzaniem, kolektory muszą pozostawać przykryte; 
 • napełnianie i odpowietrzanie instalacji musi odbywać się przy przykrytych kolektorach lub w godzinach porannych, kiedy instalacja jest chłodna;
 • instalację należy kontrolować i odpowietrzać nie rzadziej niż raz do roku; 
 • wymiana płynu solarnego w instalacji powinna być przeprowadzana co najmniej co 4 lat lub wcześniej po utracie właściwości przez płyn;
 • zastosowany płyn solarny musi odpowiadać parametrom zalecanym przez Producenta, a jego jakość musi być kontrolowana przynajmniej co 2 lata i poświadczona wpisem w karcie gwarancyjnej;
 • instalację należy zabezpieczyć na wypadek braku zasilania energii elektrycznej;
 • sprawność kolektorów słonecznych uzależniona jest od aktualnych warunków atmosferycznych.

7.        W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego oraz Ustawy  o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dnia 27.07.2002.

8.        Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku użytkowania niesprawnego urządzenia.

9.        Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia bądź elementów zestawu.

10.     W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient.

11.     Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej.

12.      Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Jesteśmy na Google+
Google+