Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Referencje

 
 

Masz pytanie?

Jeśli masz pytania czy wątpliwości,
prosimy pisać lub dzwonić

 

E-mail
marketing@biawar.com.pl

Infolinia
0 801 003 066

warunki gwarancji

Gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła pracujące w funkcji c.o. objęte są gwarancją producenta NIBE AB, którego przedstawi­cielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych Użytkownika na terenie Polski jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych gruntowych oraz po­wietrznych pomp ciepła pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadają­cych niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp cie­pła,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytko­wania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Serwisantów / Instalato­rów NIBE-BIAWAR oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR.

2. Pompy ciepła objęte są gwarancją prawidłowego działania w okresie 24 miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży (z zastrzeże­niem postanowień pkt. 3). Istnieje możliwość uzyskania Gwaran­cji Dodatkowej obejmującej okres 3 lat, liczony od dnia następ­nego po upływie okresu niniejszej Gwarancji. Zasady uzyskania Gwarancji Dodatkowej znajdują się w Karcie Gwarancyjnej.

3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypeł­nionej przez osoby do tego uprawnione,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora płatnego* pierwszego uruchomienia, oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania pierwszego uruchomienia, Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta płatnego* prze­glądu gwarancyjnego przed upływem pierwszego roku eksploata­cji urządzenia oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta w terminie 14 dni od daty wykonania usługi wypełnionego protokołu z przeglądu przed upływem pierwszego roku eksploatacji urządzenia, zawartego w Karcie Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • pierwszego uruchomienia dokonał Autoryzowany Serwisant / Instalator,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Instalatorów dostępna jest na www.biawar.com.pl lub pod nr tel. 85 662 84 80.

4. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, zauważone wady lub usterki należy zgłaszać w miejscu zakupu urządzenia lub do Gwaranta elektronicznie przez formularz zamieszczony na stronie www.biawar.com.pl lub pod numerem faksu 85 662 84 41.

5. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze spe­cjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w za­kresie objętym gwarancją.

6. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

7. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania pierwszego uruchomienia przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowanianiezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci ener­getycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody. Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu lub w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp.,
 • wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieu­poważnione.

9. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie doko­nana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

10. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwaran­cji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszko­dzonego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności serwiso­wych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czyn­ności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązują­cymi cennikami).

12. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.biawar.com.pl

 

ZASADY UZYSKANIA GWARANCJI DODATKOWEJ

1.   Po wykonaniu pierwszego uruchomienia i wypełnieniu protokołu przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora*, Użytkownik wysyła Kartę Rejestracyjną urządzenia do NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., 15-703 Białystok, al. Jana Pawła II 57, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 85 662 84 41. Karta powin­na dotrzeć do Gwaranta w terminie 30 dni od daty wykonania ?pierwszego uruchomienia?.

2.   Na Karcie Rejestracyjnej Użytkownik akceptuje warunki usługi Gwarancji Dodatkowej oraz koszty związane z jej wykupem i dalszą realizacją.

3.   Gwarant na podstawie oświadczenia Użytkownika wysyła fakturę pro-forma na kwotę jednorazowej zryczałtowanej opłaty *, którą należy opłacić w terminie 14 dni.

4.   Po otrzymaniu opłaty w wyznaczonym terminie NIBE?BIAWAR Sp. z o.o. prześle na adres Użytkownika potwier­dzenie uzyskania Gwarancji Dodatkowej w formie Karty Gwarancji Dodatkowej wraz z oryginałem faktury.

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.biawar.com.pl

 

 

WARUNKI GWARANCJI DODATKOWEJ

Gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła pracujące w funkcji c.o. objęte są Gwarancją Dodatkową producenta NIBE AB, którego przedstawicielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych Użytkownika na terenie Polski jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp ciepła,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Serwisantów / Instalatorów NIBE-BIAWAR oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE?BIAWAR.

2. Pompy ciepła objęte są Gwarancją Dodatkową prawidłowego działania w okresie 3 lat  - licząc od daty upływu obowiązywania okresu gwarancji podstawowej (24  miesiące od daty zakupu).

3. Warunkiem obowiązywania Gwarancji Dodatkowej jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnianej przez osoby do tego uprawnione.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • pierwszego uruchomienia dokonał Autoryzowany Serwisant / Instalator,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Serwisantów dostępna jest na www.biawar.com.pl lub pod nr tel. 85 662 84 80.

 • Wykupienie Gwarancji Dodatkowej, zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta lub Instalatora płatnych* przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu drugiego, trzeciego i czwartego roku eksploatacji urządzenia oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta w terminie 14 dni od daty ich wykonania wypełnionych protokołów z przeglądu. Druki protokołów zawarte są w Karcie Gwarancji Dodatkowej.

4. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją.

5. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

6. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania pierwszego uruchomienia  przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowanianiezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody. Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu lub w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp.,
 • wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione.

8. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

11. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.biawar.com.pl

Koszt pierwszego uruchomienia obowiązujący od dnia 01.03.2015r. wynosi 500zł brutto + koszt dojazdu.

Koszt okresowego przeglądu w okresie Gwarancji i Gwarancji Dodatkowej, obowiązujący od dnia 01.03.2015r. wynosi 400zł brutto + koszt dojazdu

Opłata ryczałtowa za usługę Gwarancji Dodatkowej (kolejne 3 lata od zakończenia gwarancji podstawowej), obowiązująca od 01.03.2015r., przypadająca na pojedyncze urządzenie, dla pomp ciepła o mocy do 20kW włącznie, wynosi 1200 zł netto (+23% VAT), a dla pomp ciepła o mocy powyżej 20kW wynosi 2500 zł netto (+23% VAT).

 
 
Jestemy na Google+
Google+

Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2