Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Masz pytanie?

Jeśli masz pytania czy wątpliwości,
prosimy pisać lub dzwonić

 

E-mail
marketing@biawar.com.pl

Infolinia
0 801 003 066

{uniform form=9/}

Wieloletnie doświadczenie


Firma NIBE-BIAWAR od wielu lat pracuje nad niezawodnymi systemami c.o., a dzięki najnowszym zdobyczom techniki i wieloletniemu doświadczeniu polskich i skandynawskich konstruktorów stale powiększa swoją ofertę produktową w zakresie kotłów stałopalnych. Stale poszukując nowych rozwiązań, analizując potrzeby klientów wprowadzamy do oferty coraz to nowsze rozwiązania techniczne pozwalające na uzyskanie większych sprawności przy zachowaniu zwartej i solidnej budowy kotła, a także wygody i prostoty użytkowania.


Prostota użytkowania


Nowoczesne systemy grzewcze oparte o kotły peletowe PELLUX firmy NIBE-BIAWAR, działają w pełni automatycznie, są niemal bezobsługowe i bardzo oszczędne w eksploatacji. Dawkowanie paliwa, kontrola procesu spalania oraz sterowanie instalacją grzewczą przebiegają w pełni automatycznie i nie wymaga od użytkownika żadnych czynności. Stanowi to ogromną przewagę, jeśli chodzi o wygodę użytkowania kotłów na pelety nad innymi kotłami na paliwa stałe i stanowi doskonałą alternatywę dla osób nie mających dostępu do gazu ziemnego lub budujących domy energooszczędne, korzystające ze źródeł energii odnawialnej.  

 

Unikatowe rozwiązania


Kotły peletowe PELLUX łączą w sobie nowoczesną, a zarazem sprawdzoną konstrukcję wymiennika opartą o system kanałów spalinowych wyposażonych w turbulatory, która zapewnia uzyskanie wysokiej sprawności kotła (90 ? 92%) oraz zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do kotłów wyposażonych w tradycyjny wymiennik. Takie rozwiązanie umożliwia również zastosowanie automatycznego czyszczenie wymiennika kotła, co pozwala utrzymać na stałym, wysokim poziomie sprawność wymiany ciepła oraz niemal bezobsługowość urządzenia. Dedykowane palniki zrzutkowe z automatycznym zapłonem paliwa, mechanizmem czyszczenia rusztu zapewniają niezawodną, w pełni zautomatyzowaną eksploatację, a dzięki możliwościom modulacyjnym mocy palnika (30 ? 100%) w połączeniu z odpowiednim algorytmem sterującym, umożliwiają optymalne dostosowanie warunków spalania do bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
To wszystko w połączeniu ze sterowaniem pogodowym, możliwością zastosowania sondy Lambda, modułem GSM i szeregiem innych dodatkowych akcesoriów daje olbrzymie możliwości rozbudowy układów centralnego ogrzewania i c.w.u., co od wielu lat spotyka się z uznaniem klientów ceniących sobie wygodę użytkowania i bezobsługowość instalacji c.o.

 

Dlaczego pelet?


PELET to ekologiczne paliwo odnawialne, powstające w 100% z naturalnych surowców ? sprasowanych pod wysokim ciśnieniem zrębków, trocin i odpadów drzewnych, bez udziału środków chemicznych i sztucznego lepiszcza. Gotowy pelet przyjmuje postać granulatu o średnicy 6-10 mm i długości 20-50 mm.

O atrakcyjności peletu jako paliwa opałowego decyduje:

 • niska zawartość wilgoci (8-12%) i popiołu (0,5-1,5%): z 1 tony spalonego peletu otrzymujemy zaledwie 10-20 kg popiołu, który dodatkowo może być wykorzystany jako naturalny nawóz
 • zerowy bilans CO2 i niska emisja substancji szkodliwych dla środowiska
 • łatwość transportu i magazynowania oraz ?czystość? paliwa: pelet oferowany jest najczęściej w 15- lub 25-kilogramowych workach, nie wymaga składowania w specjalnym pomieszczeniu.

 • 100% ekologiczne paliwo ? pelet drzewny
 • Niższe koszty ogrzewania
 • Dostępne zasobniki paliwa o poj. 300 i 500 l
 • Kompaktowy design
 • Wymiennik kotła oparty o system kanałów spalinowych - płomieniówek
 • Prostota instalacji i użytkowania
 • Możliwość sterowania przez GSM (wkrótce także moduł internetowy)
 • Możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi
 • Automatyczne czyszczenie wymiennika kotła
 • Automatyczne czyszczenie rusztu palnika
 • Automatyczne inicjowanie zapłonu
 • Możliwość zastosowania sondy Lambda
 • Sterowanie pogodowe
 • Możliwość modulacji mocy palnika (30 ? 100%)
 • Baza autoryzowanych instalatorów i serwisantów
 • W ofercie liczne akcesoria do rozbudowy instalacji c.o.

W przygotowaniu

Kotły opalane peletem objęte są gwarancją producenta firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwanej dalej Gwarantem.

 

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych KOTŁÓW PELETOWYCH pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do instalacji kotłów na pelet,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami w zakresie instalowania i użytkowania kotłów na paliwo stałe oraz wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Instalatorów lub Serwisantów oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR.

2. KOTŁY PELETOWE objęte są gwarancją (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3) w okresie:

 • 60 miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia na szczelność wymiennika kotła, pod warunkiem zastosowania w instalacji rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55 °C; (jednak nie dłużej niż 63 miesiące od daty zakupu)
 • 24 miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia na pozostałe elementy, oraz szczelność wymiennika kotła jeżeli w instalacji brak jest rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55°C, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.

3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Instalatora lub Serwisanta płatnego* pierwszego uruchomienia, oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania pierwszego uruchomienia, Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta płatnego*corocznego przeglądu gwarancyjnego wykonanego w ostatnim miesiącu kolejnego roku eksploatacji urządzenia,
 • odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu wypełnionego protokołu z przeglądu, który zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • pierwszego  uruchomienia  dokonał Autoryzowany Instalator lub Serwisant,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Serwisantów dostępna jest na www.biawar.com.pl lub pod nr tel. 85 662 84 49.

4. Pierwsze uruchomienie musi odbyć się koniecznie w obecności użytkownika. Przed wezwaniem serwisanta do wykonania pierwszego uruchomienia kocioł musi być podłączony hydraulicznie, przewody od urządzeń zewnętrznych: czujników temp., pomp, regulatora pokojowego, siłowników, czujnika zewnętrznego, muszą byćrozprowadzone oraz wprowadzone do kotła (bez podłączania do automatyki kotła). Prowadzenie okablowania może być dodatkową usługą płatną przez Klienta.

Obowiązki Serwisanta względem Użytkownika podczas pierwszego uruchomienia:

 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki kotła (bez prowadzenia przewodów).
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania i ogrzewania budynku.
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła, odbycie przeszkolenia użytkownik potwierdza podpisem w karcie gwarancyjnej.

Obowiązki Użytkownika:

 • Zapewnienie peletu w ilości umożliwiającej wykonanie uruchomienia.
 • Zapoznanie się z zasadami obsługi i użytkowania kotła zawartych w instrukcji.
 • Odesłanie do producenta kopii Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia.

5. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją.

6. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

7. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie,lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania pierwszego uruchomienia przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu,składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody,
 • uszkodzeń powstałych na skutek przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury czynnika grzewczego w kotle lub zamarznięcia czynnika grzewczego,
 • uszkodzeń urządzenia w wyniku podłączenia do błędnie wykonanej instalacji elektrycznej,
 • naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych urządzeń, oraz elementów które w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np.izolacja, rura elastyczna podajnika peletu, dodatkowy ruszt, sznur uszczelniający, elementy ceramiczne kotła, diody, uszczelki, bezpieczniki, itp.,
 • niewłaściwej pracy urządzenia wynikające z błędnie dobranych parametrów instalacji, ustawień sterownika, zbyt małego przekroju komina lub/i braku ciągu kominowego
 • wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione.

9. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

10. W przypadku gdy przyczyną awarii jest nie prawidłowe użytkowanie kotła (niezgodne z Instrukcją instalacji i obsługi i warunkami gwarancji) Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty pracy i przyjazdu serwisanta.

11. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia.

14. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Pierwsze uruchomienie - 350 zl brutto + dojazd

Przegląd gwarancyjny 250 zł brutto + dojazd

 

*aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.biawar.com.pl

 

Warunkiem uzyskania gwarancji na kocioł Pellux 200 i PELMAX jest wykonanie obowiązkowego płatnego pierwszego uruchomienia, przez przeszkolonego przez NIBE-Biawar Sp. z o.o. serwisanta/instalatora.
Koszt pierwszego uruchomienia płatnego przez klienta:
 - 300 zł netto     
 - dojazd - 1 zł netto / km

Uruchomienie musi odbyć się koniecznie w obecności użytkownika. 
Przed wezwaniem serwisanta do wykonania pierwszego uruchomienia kocioł musi być podłączony hydraulicznie, przewody od urządzeń zewnętrznych: czujników temp., pomp, regulatora pokojowego, siłowników, czujnika zewnętrznego, muszą być poprowadzone oraz wprowadzone do kotła (bez podłączania do automatyki kotła). Okablowanie może być dodatkową usługą płatną przez klienta.


Obowiązki serwisanta względem użytkownika podczas pierwszego uruchomienia:

 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki kotła (bez prowadzenia przewodów) 
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania i ogrzewania budynku.
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła, odbycie przeszkolenia użytkownik potwierdza podpisem w karcie gwarancyjnej


Obowiązki użytkownika:

 • Zapewnienie pelletu w ilości umożliwiającej wykonanie uruchomienia
 • Zapoznanie się z zasadami obsługi i użytkowania kotła
 • Odesłanie do producenta kopii protokołu uruchomienia


Firma NIBE-Biawar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie wykonaną usługę pierwszego uruchomienia kotła przez serwisanta.
W razie niewłaściwej pracy kotła klient w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z osobą dokonującą pierwszego uruchomienia.
Jeżeli okaże się, iż naprawa kotła podlega gwarancji, serwisant lub klient zgłasza reklamację do Producenta.
Naprawa kotła może być wykonana przez serwisanta na telefoniczne lub pisemne zlecenie, na warunkach określonych w umowie serwisowej.

FIRMA ADRES TELEFON  OSOBA DO KONTAKTU 
HYDRA  SZCZECIN (zachodniopomorskie) 91 462 02 28
502 070 146
Witold Praczkowski
EKO-INSTAL  KOSZALIN (zachodniopomorskie) 508-071-325   Robert Śliwa
CIECIERSKI INSTALACJE  KŁODAWA (lubuskie) 95 731 12 20
782-305-575
Franciszek Ciecierski
HEP-INSTAL  GLIWICE (śląskie)  607-407-472  Rafał Chęciński
INSTAL SERVICE  PROCHOWICE (dolnośląskie)  509-676-416  Szymon Strózik
 TERMOTECHNIKA  BOLESŁAWIEC (dolnośląskie)  502-315-735  Ryszard Janczak
P.H.U.  SOWA  ŁÓDŹ (łódzkie)  601-211-233  Jarosław Sowa
ZBIGNIEW PIETRAS  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI (łódzkie)  781-828-399  Zbigniew Pietras
EKO-SERWIS  NOWY FOLWARK/k. WRZEŚNI (wielkopolskie)  600-508-200  Michał Chosiński
SANITMAR  PŁOCK (mazowieckie)  660-681-660  Marek Marciniak
HYDRO-TECHNIKA  BOROWIE/ k. GARWOLINA (mazowieckie)  602-793-564  Krzysztof Gładysz
DOMINO  SOKOŁY (podlaskie)  510-180-933  Waldemar Rokicki
PPHU DUET  BIAŁA PODLASKA (lubelskie)  501-005-100

 Roman Grozik

PELLETMONT

 OPOLE (opolskie)

 660-721-212

 784-612-008 

 Paweł Wożniak

 Henryk Gogolok 

JUNGER - NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE   DOBRZEŃ WIELKI (opolskie)  696-814-882  Rafał Junger

 

Szwedzka Dotacja do kotłów peletowych PELLUX!

 

Zmiany i aktualizacje w programie PROSUMENT

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym z zakresie dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w tym dla źródeł ciepła opalanych biomasą takie jak:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • po 2016 r. wysokość dotacji będzie wynosić  15% dla źródeł ciepła i 30% dla źródeł energii elektrycznej.
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
 • włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),
 • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Wymagania stawiane producentom urządzeń przeznaczonym do spalania biomasy to m.in.:

 • kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo, dedykowane wyłącznie do spalania określonego rodzaju biomasy (ma to wynikać z dokumentacji kotła).
 • Kotły muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 ?Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie? lub równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Kotły muszą posiadać gwarancję producenta na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji.
 • Kotły muszą posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej (w odniesieniu do ciepła spalania) co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 4 lub 5 ? dla instalacji oddanych do użytkowania przed 01/01/2016; klasy 5 ? dla instalacji oddanych do użytkowania po 01/01/2016; określone w normie PN-EN 303-5 lub równoważnej.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji dla źródeł ciepła opalanych biomasą:

 • dla kotłów o załadunku ręcznym ? 1 000 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku automatycznym ? 1 600 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku ręcznym, z zasobnikiem buforowym- 1 200 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku automatycznym, z zasobnikiem buforowym ? 1 800 zł/kW.

W zakres kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją źródeł ciepła opalanych biomasą mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:

 • zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku,
 • zakup układów oczyszczania spalin (o ile są wymagane),
 • wykonanie układów podawania paliwa (dotyczy kotłów automatycznych),
 • magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe),
 • zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła),
 • licznik ciepła,
 • koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych, audytu zapotrzebowania na ciepło oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane),
 • roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.

Szczegółowe informacje o programie tutaj>>

Szczegółowe wymagania dla instalacji tutaj>>

Szczegółowe wymagania dla wykonawcy instalacji tutaj>>

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją w rozwój własnej firmy i pracowników, chcecie poszerzyć działalność oraz wiedzę z zakresu pierwszego uruchomienia, montażu, obsługi i serwisu kotłów pelletowych i kotłów na paliwo stałe, oferujemy Państwu szkolenia.

Najbliższe szkolenia serwisowe odbędą się w siedzibie firmy NIBE-BIAWAR w Białymstoku.

Terminy szkoleń:

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, dokumentację techniczną.

NIE zapewniamy: zakwaterowania i wyżywienia.

 

Ilość miejsc ograniczona, max. 7 osób na szkoleniu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 85 662-84-49 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Image

Dostępność paliwa oraz stosunkowo niskie koszty ogrzewania powodują, że kotły węglowe nadal cieszą się w naszym kraju powodzeniem. Współczesne kotły zasilane węglem to nowa generacja urządzeń, które charakteryzuje zaawansowana technologia, podnosząca ich sprawność oraz komfort użytkowania.

Konstrukcja nowoczesnych kotłów węglowych oferowanych przez NIBE-BIAWAR nawiązuje do wieloletniej tradycji i doświadczeń szwedzkiego koncernu NIBE. Jakość, bezpieczeństwo i ekonomiczność - to założenia przyświecające konstruktorom NIBE, którym musieli także sprostać projektanci kotłów marki BIAWAR.

Zastosowany w kotłach serii OPTIMAX system dolnego spalania sprzyja środowisku naturalnemu - spalanie powoduje emisję mniejszej ilości zanieczyszczeń niż w przypadku kotłów z górną komorą spalania, a paliwo lepiej się dopala. Podstawowym paliwem kotłów OPTIMAX jest węgiel kamienny, istnieje również możliwość stosowania paliwa zastępczego w postaci szczap drewna.

Image

Decyzja o wyborze systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. nie jest łatwa. Mając na uwadze ekologiczność, ekonomiczność i komfort użytkowania warto zdecydować się na kompletny system grzewczy z kotłem na pellety. Układ złożony z kotła c.o., palnika oraz podajnika ślimakowego i zasobnika paliwa to czysta, bezpieczna, niemal ?bezobsługowa" kotłownia (wystarczy tylko raz na jakiś czas napełnić zasobnik paliwa).

Pellet, czyli granulat drzewny, powstający w wyniku sprasowania pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych (trocin, zrębków itp.) jest zaliczany do najbardziej efektywnych źródeł energii. Jest też paliwem ekologicznym - nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania pelletu jest równa ilości CO2pochłoniętego przez drzewo w czasie jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu (ok. 1%) może zostać użyta jako nawóz.

 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia koncernu NIBE w produkcji ekologicznych kotłów stałopalnych na drewno i pellety,  NIBE-BIAWAR rozpoczęła pod koniec 2008 roku produkcję kotłów c.o. na paliwa stałe. Linie produkcyjne zostały przeniesione do Polski ze szwedzkiej fabryki NIBE w Trelleborgu.

Image

 

 

Kontynuując strategię rozwoju oferty w kierunku produktów przyjaznych środowisku, naszą uwagę skoncentrowaliśmy przede wszystkim na kotłach zasilanych pelletem, tj. granulatem drzewnym, powstającym w wyniku sprasowania pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych (trocin, zrębków itp.). Wartość opałowa pelletu równa jest wartości opałowej drewna. Pellet charakteryzuje ponadto niska wilgotność, a także znikoma zawartość popiołu (ok. 1%), co czyni je paliwem bardzo efektywnym (99% paliwa przetwarzane jest na energię). Z tych powodów użycie pelletu jako paliwa opałowego jest wygodne w indywidualnych kotłach c.o. oraz kominkach, wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik.

 

 

 

Image

 

Mając na względzie komfort użytkowania, jednocześnie z produkcją kotła uruchomiona została w Białymstoku produkcja palników do spalania pelletu. Cenione od lat szwedzkie palniki typu PB10 i PB20 mogą być stosowane zarówno w kotłach pelletowych (np. PELLUX 200), jak również w modernizowanych instalacjach c.o. z kotłami np. olejowymi.

 

Image

 

NIBE-BIAWAR uruchomiła również produkcję nowoczesnych kotłów na paliwo stałe serii OPTIMAX. Konstrukcja kotła została dostosowana do spalania węgla jako paliwa podstawowego, niemniej jednak szczapy drewna sprawdzają się w nim równie dobrze. Urządzenia te cechuje wysoka sprawność energetyczna, znaczna funkcjonalność, nowoczesne wzornictwo oraz wysoka jakość wykonania.

 

Jesteśmy na Google+
Google+